• Song:

  Tian Hou

 • Artist:

  Andrew Tan

sponsored links
Ch?nsh?'an - tian h?u

G (320003@1)        DZhongyu (xx0232@1)zhaod?o jickou chcnzhe zu?y? sh?ng xint0u
Em (022000@1)       DBiaoda (xx0232@1)wo suoyou gansh?u
     C (x32010@1)            GJ?m? (320003@1)ji?n n0ng ch?nm? liu z?i wuchi jiaolu?
     Am7 (x02010@1)        
Ni shuo de t?i shao hu? t?i duo
      DDuhu? (xx0232@1)r?ng r?n gcng huangkong

G (320003@1)          DShui (xx0232@1)rcn y0u shui f?ngz?ng shui hu? xian r?ng chu z?y0u
Em (022000@1)          D (xx0232@1)Zu?h?u yid?ng zong sh? wo
        C (x32010@1)            GShuang (320003@1)jiao xuankong z?i ni lengk? rcqing jian y0u zou
      Am7 (x02010@1)           DBci (xx0232@1)qinzh?n suoyou hai y?o xi?ozhe jiesh?u

chorus:
       G (320003@1)     DWo (xx0232@1)jid? ni de ?i q?sh? ru h0ng
         Em (022000@1)       DXi?ng (xx0232@1)gc r?nq? gaoju b?xi? de tian h?u
         C (x32010@1)        GNi (320003@1)y?o de b?sh? wo ?r sh? yi zhong xur0ng
      Am7 (x02010@1)        DYour?n (xx0232@1)t?ng cai xiande duome chuzh?ng
         G (320003@1)       D (xx0232@1)
Wo xi?nr? mangm? kuangli?n de kuanr0ng
         Em (022000@1)          DCh?ngquanle (xx0232@1)ni w?nzh?ng chong'?i de tian h?u
          C (x32010@1)          GRu? (320003@1)?i zhi shcng y?uhu? zhi shcng bici rensh?u
        Am7 (x02010@1)          
Bi? z?i h?xiang zh?m0
D (xx0232@1)         GYinwci (320003@1)women dou you cu?

G (320003@1)        DTui (xx0232@1)kai cangbai de shou tui kai cangbai de si shou
Em (022000@1)         DGuan (xx0232@1)ni you duome shicu?
       C (x32010@1)               GBi? (320003@1)z?i ji?o wo xinruan sh? zu? zh?m?ng de cu?ru?
       Am7 (x02010@1)           DWo (xx0232@1)mingming dou dong quc r?ng pinsi xi?ozhong

G (320003@1)     DWo (xx0232@1)jid? ni de ?i q?sh? ru h0ng
         Em (022000@1)       DXi?ng (xx0232@1)gc r?nq? gaoju b?xi? de tian h?u
         C (x32010@1)        GNi (320003@1)y?o de b?sh? wo ?r sh? yi zhong xur0ng
      Am7 (x02010@1)        DYour?n (xx0232@1)t?ng cai xiande duome chuzh?ng
         G (320003@1)       D (xx0232@1)
Wo xi?nr? mangm? kuangli?n de kuanr0ng
         Em (022000@1)          DCh?ngquanle (xx0232@1)ni w?nzh?ng chong'?i de tian h?u
          C (x32010@1)          GRu? (320003@1)?i zhi shcng y?uhu? zhi shcng bici rensh?u
        Am7 (x02010@1)          
Bi? z?i h?xiang zh?m0
D (xx0232@1)         GYinwci (320003@1)women dou you cu? ~~

G (320003@1)     DRuguo (xx0232@1)you yitian ?i b? z?i mihu?
           Em (022000@1)      DZug?u (xx0232@1)q? k?n qing suoyou sh?fei du? cu?
        C (x32010@1)         GZhid?o (320003@1)n?gc shihou ni z?i wo de xinzhong
          Am7 (x02010@1)             DJiang (xx0232@1)b? z?i bci ges?ng...... ba ni d?ng zu? tian h?u
        GB? (320003@1)hu? z?i sh? wo

Show more
sponsored links
sponsored links