• Song:

  Me Yeu Con

 • Artist:

  Anh Khang

sponsored links
  E (022100@1)  Bsus4 (x24452@1)name="chord_x02220@1">A E (022100@1) A a ru hời ơ hời ru
   E (022100@1)    A/E (002220@1)  EMẹ (022100@1)thương con c0 hay chăng
     F#m (244222@1)  C#m (x13321@4)    Bsus4Thương (x24452@1)từ khi thai ngh?n trong l?ng
E (022100@1)     C#m (x13321@4)      Bsus4Mấy (x24452@1)nắng sớm chiều mưa r?ng
    C#7 (x4342x@1)     F#m (244222@1)  G#m (133111@4)     C#mChin (x13321@4)thang so chin năm, gian kh0 tinh kh?n c?ng
Caug  Bsus4  E
A a ru hời ơ hời ru
E (022100@1)      C#m (x13321@4)     A (x02220@1)     G#mKhang (133111@4)chiến đ? gi?nh đất nước về cho đời
C#m (x13321@4)  E (022100@1)       E (022100@1)  A (x02220@1)   Bsus4B0ng (x24452@1)đất nước h?nh như b0ng dang con t?i
A (x02220@1)                E/#G      Bsus4?m (x24452@1)con ra mai hi?n nh?n đ?n chim rộn r?ng h0t
E (022100@1)name="chord_020130@1">E7    A (x02220@1)        G#m (133111@4)   C#mGiữa (x13321@4)(ư) m?a xu?n mừng con sẽ g0p phần
     E (022100@1)     G#mTương (133111@4)lai con đẹp lắm
C#m (x13321@4)    Bsus4 (x24452@1)name="chord_022100@1">E   Bsus4 (x24452@1) EMẹ (022100@1)ngắm con cười A a ru hời ơ hời ru 

Show more
sponsored links
sponsored links