• Song:

  Lauo Viesa

 • Artist:

  Foje

sponsored links
C  x32010
Em  0220xx
Am  x02210
E7  020100
F  133211
D7  x00212

Am (x02210@1)    E7 (020130@1)  Amlauzho (x02210@1)shviesa naktyje             
Am (x02210@1)     E7 (020130@1) F (133211@1)             
guodzhia gaivina mane             
C (x32010@1)        G (320003@1)             
nerimas stingsta veide             
E7 (020130@1)       Am (x02210@1)             
kas ten toli tamsoje              
Am (x02210@1)      E7 (020130@1) Am (x02210@1)           
lauzhas priesh mano akis            
Am (x02210@1)    E7 (020130@1)    F (133211@1)           
dega karshtai lyg shirdis           
C (x32010@1)          Glaukiu (320003@1)prie lauzho shviesos
E7 (020130@1)         Amgal (x02210@1)kas atklys ish tamsos

Am (x02210@1)F (133211@1)       C (x32010@1)     deg shviesk ir neuzhgesk
     Dm (xx0231@1)  Am (x02210@1)    shildyk rankas
     E7 (020130@1)  G (320003@1)    glostyk akis
        D7 (xx0212@1)    atmerktas
     Am (x02210@1)F (133211@1)    G (320003@1)    
     buk vienintele viltis
     Am (x02210@1)    nors ir mano paties
     E7 (020130@1)    
     uzhdegta
      Am (x02210@1)    naktyje

gal kas prie lauzho sustos
gal pasiilgs shilumos
tam kas klajoja nakty
lauzho shviesa bus viltis

zhvaigzhdes pakilo aukshtai
shaukia jas paukshchiu takai
lauzhas zhvaigzhdes man atstos
shviesa ir shiluma duos
lauzhas ilgai dar liepsnos
kas man jo shviesa atstos
net visagale naktis
lauzho uzhpust neishdris
Show more
sponsored links
sponsored links