• Song:

    Lauo Viesa

  • Artist:

    Foje

C    x32010
Em   0220xx
Am   x02210
E7   020100
F    133211
D7   x00212

Am (x02210@1)        E7 (020130@1)    Amlauzho (x02210@1)shviesa naktyje                         
Am (x02210@1)         E7 (020130@1) F (133211@1)                          
guodzhia gaivina mane                          
C (x32010@1)               G (320003@1)                          
nerimas stingsta veide                         
E7 (020130@1)             Am (x02210@1)                          
kas ten toli tamsoje                           
Am (x02210@1)           E7 (020130@1)  Am (x02210@1)                      
lauzhas priesh mano akis                       
Am (x02210@1)       E7 (020130@1)       F (133211@1)                      
dega karshtai lyg shirdis                      
C (x32010@1)                    Glaukiu (320003@1)prie lauzho shviesos
E7 (020130@1)                 Amgal (x02210@1)kas atklys ish tamsos

Am (x02210@1)F (133211@1)             C (x32010@1)         deg shviesk ir neuzhgesk
         Dm (xx0231@1)    Am (x02210@1)        shildyk rankas
         E7 (020130@1)    G (320003@1)        glostyk akis
               D7 (xx0212@1)       atmerktas
         Am (x02210@1)F (133211@1)        G (320003@1)       
         buk vienintele viltis
         Am (x02210@1)        nors ir mano paties
         E7 (020130@1)       
         uzhdegta
            Am (x02210@1)        naktyje

gal kas prie lauzho sustos
gal pasiilgs shilumos
tam kas klajoja nakty
lauzho shviesa bus viltis

zhvaigzhdes pakilo aukshtai
shaukia jas paukshchiu takai
lauzhas zhvaigzhdes man atstos
shviesa ir shiluma duos
lauzhas ilgai dar liepsnos
kas man jo shviesa atstos
net visagale naktis
lauzho uzhpust neishdris
Show more