*first time ko gumawa ng tabs..
*tenga lang ginamit ko dito, kung mali pag-pasensyahan nalang..


paki-rate narin po ha! hehe

TABS BY:RAIGEKEE

A MASS FOR THE END OF TIME
Franco

intro
eb|xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx|
Bb|xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx|
Gb|xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx|
Db|10101010-121212-10101010-131313-10101010|
Ab|10101010-101010-10101010-101010-10101010|
Db|10101010-101010-10101010-101010-10101010|

eb|xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxxxx|
Bb|xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxxxx|
Gb|xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxxxx|
Db|6666-888-6666-999-4444-666-4444-777-4444-44467|
Ab|6666-666-6666-666-4444-444-4444-444-4444-44444|
Db|6666-666-6666-666-4444-444-4444-444-4444-44444|

verse
(watch out for the breaking hearts...)
eb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-|
Bb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-|
Gb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-|
Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-|
Ab|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-|
Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-|

(weight of ther world...)
eb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx|
Bb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx|
Gb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx|
Db|1010101010-44444-6666666666|
Ab|1010101010-44444-6666666666|
Db|1010101010-44444-6666666666|

eb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-x|
Bb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-x|
Gb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-x|
Db|1010101010-44444-6666666666-444-6|
Ab|1010101010-44444-6666666666-444-6|
Db|1010101010-44444-6666666666-444-6|

(here we go heaven isn't far away...)
eb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-x-x|
Bb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-x-x|
Gb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-x-x|
Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-6-4|
Ab|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-6-4|
Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-6-4|

(coudn't we start...)
eb|xxxxx-xxxxxxxxxx|
Bb|xxxxx-xxxxxxxxxx|
Gb|xxxxx-xxxxxxxxxx|
Db|44444-6666666666|
Ab|44444-6666666666|
Db|44444-6666666666|

eb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-|
Bb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-|
Gb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-|
Db|22222-0000-6666-x-6666-|
Ab|22222-0000-6666-x-6666-|
Db|22222-0000-6666-x-6666-|

eb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxx-x|
Bb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxx-x|
Gb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxx-x|
Db|22222-0000-6666-x-6666-444-6|
Ab|22222-0000-6666-x-6666-444-6|
Db|22222-0000-6666-x-6666-444-6|


(wings are clipped...)
eb|-----------------------------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------------------------------------|
Db|1010101010101010101010101010-66666666666666666-22222222222-666666|pm

(there's a war...)
eb|x---xx-x---xx-x---xx-x---xx--(pm)xxxx|
Bb|x---xx-x---xx-x---xx-x---xx--(pm)xxxx|
Gb|x---xx-x---xx-x---xx-x---xx--(pm)xxxx|
Db|6-8-66-6-8-66-6-8-66-6-8-66--(pm)6666|
Ab|6---66-6---66-6---66-6---66--(pm)6666|
Db|6---66-6---66-6---66-6---66--(pm)6666|

(coz' everyday...)
eb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx|
Bb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx|
Gb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx|
Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666|
Ab|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666|
Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666|

eb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx-(pm)xxxx|
Bb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx-(pm)xxxx|
Gb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx-(pm)xxxx|
Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666-(pm)8888|
Ab|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666-(pm)8888|
Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666-(pm)8888|

(we're luckiest by far..)
eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|
Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|
Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|
Db|88888-66666-88888-66666|
Ab|88888-66666-88888-66666|
Db|88888-66666-88888-66666|

eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-|
Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-|
Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-|
Db|22222-44444-22222-44444-|
Ab|22222-44444-22222-44444-|
Db|22222-44444-22222-44444-|

(we only want the love...)
eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|
Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|
Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|
Db|99999-66666-99999-66666-99999-66666|
Ab|99999-66666-99999-66666-99999-66666|
Db|99999-66666-99999-66666-99999-66666|

eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-66666-xx-x|
Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-66666-xx-x|
Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-66666-xx-x|
Db|99999-66666-99999-66666-44-6|
Ab|99999-66666-99999-66666-44-6|
Db|99999-66666-99999-66666-44-6|TABS BY:RAIGEKEE
Show more