sponsored links
cis   B  
Ba ba da da
cis   B
Ba ba da da
cis   B
Ba ba da da
cis   B
Ba ba da da
cis   B
Ba ba da da

cis  B     A
Take a look at my girlfriend
A             A B cis
She's the only one I got (ba ba da da)
cis  B     A
Not much of a girlfriend
A             A B cis
I never seem to get a lot (ba ba da da, ba ba da da)

ect.
Show more
sponsored links
sponsored links