sponsored links
Mashina's guitar player - Shlomi Braha
By: nitch

Intro: G, G, G, G - 

G            Bm      F         C
Hasipur sheli hu kzat muzar, al bahura shelo mizman hekarti,

G         Bm     F  C
Veota ani pogesh babar, kol lai-la

CHORUS:
G   Bm   Dm      C       Em     Am      Em   Am
Vehi, haita, yaffa ktzat meshuna. Vegam hakochavim dolkim al esh ktana - ha

 Am
e:----------------------------------------------------| 
B:1-1-1-0---------------------------------------------|  
G:---------2-0----------0----3-3-3-2-0----------------|    
D:-------------2---2-4-----------------3-0---0-2-2----|   X2
A:----------------------------------------------------|  /
E:----------------------------------------------------|  /
In the 2nd time you play the solo' don't play the three last tabs.
 
G          Bm   F            C
Az yazanu yahad levalot, baluna park galgal anak lo dai la, 

G         Bm   F   C
lamita hespaknu la'alot ba-la-ila

CHORUS:
G   Bm   Dm     C       Em     Am      Em    Am
Vehi, haita, yaffa ktzat meshuna. Vegam hakochavim dolkim al esh ktana - ha
Then Shlomi's solo:
 Am
e:----------------------------------------------------|     
B:1-1-1-0---------------------------------------------|     
G:---------2-0----------0----3-3-3-2-0----------------|    
D:-------------2---2-4-----------------3-0---0-2-2----|   X2  
A:----------------------------------------------------|   /  
E:----------------------------------------------------|  /   

G           Bm     F           Am
Hasipur sheli hu ktzat muzar, al bahura shelo mizman hekarti,

Chorus:
G  Bm    Dm     C      Em      Am    Em  Am
Vehi haita mizan muzar mizan, ki et hakesef hi darsha bemezuman - ha

 solo: play it 3 times:
 Am
e:----------------------------------------------------|
B:1-1-1-0---------------------------------------------|
G:---------2-0----------0----3-3-3-2-0----------------|    
D:-------------2---2-4-----------------3-0---0-2-2----|
A:----------------------------------------------------|
E:----------------------------------------------------|
 And another time:
Am
e:----------------------------------------------------|
B:1-1-1-0---------------------------------------------|
G:---------2-0----------------------------------------|    
D:----------------------------------------------------|
A:----------------------------------------------------|
E:----------------------------------------------------|

G   Bm   Dm     C       Em     Am      Em
Vehi, haita, yaffa ktzat meshuna. Vegam hakochavim dolkim al esh ktana...

It's a Good song. Hope you'll enjoy
                    nitch
Show more
sponsored links
sponsored links