sponsored links
Main riff
e-----------------------------------------------------------|
B--------888--------888-------------------------------------|
G----45-------455-------------------------------------------|
D-----------------------------------------------------------|
A-----------------------------------------------------------|
E-----------------------------------------------------------|

C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home through the night
C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home through the night
C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home through the night
C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home through the night

C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home 
C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home
C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home

C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)all fourteen all fourteen 
F5Take (133xxx@1)me home
  C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)all fourteen all fourteen 
F5Take (133xxx@1)me home
  C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)all fourteen all fourteen 
F5Take (133xxx@1)me home
  C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)all fourteen all fourteen 
F5Take (133xxx@1)me home

C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home through the night
C5 (x355xx@1)     G5All (355xxx@1)fourteen all fourteen
F5Take (133xxx@1)me home
Show more
sponsored links
sponsored links