sponsored links
Runrig - Big Sky

Tuning - Tune guitar down one semi tone. (d#-A#-F#-C#-G#-D#)

Alternatively put capo on 1st fret and transpose all these chords down two half 
steps ( So A becomes G, G becomes F etc.)

Intro

Asus2, Gsus2, Asus2, Gsus2

Spoken lyrics:

Asus2
Diardaoin, an ceathramh latha, dhan 'Ghiblein
         Gsus2Deagh (3x0233@1)latha eile. Air mo chois trath. Leig mi fhein

is m'athair a-mach an crodh. Tha Alasdair a'
           Asus2treabhadh (x02200@1)thall taobh an iar. Dh,fhalbh sinn sios a

dh'Orasaigh, fodraigeadh nam beathaichean agus
Gsus2
Thainig sinn air ais timcheall Cleit, a' cumail suil
            Asus2 (x02230@1)a-mach airson na h-uain. Tha e math a bhi beo, 
Asus2 
Tha e math a bhi beo.AThe (x02220@1)light is on me
AAll (x02220@1)time is here
   GI'm (320003@1)going down to Clachan
  DTo (xx0232@1)stem the rush of years
ABig (x02220@1)sky above me
APowerlines (x02220@1)overhead
    GI (320003@1)get lifted up enraptured
    DI (xx0232@1)keep falling at your feet
Am (x02210@1)       DI'm (xx0232@1)looking over colourfields
AmPast (x02210@1)the white sands
     C (x32010@1)   DAnd (xx0232@1)our human years
G (320003@1)    D/F# (200232@1)   EmAnd (022000@1)it's all waiting here
Am (x02210@1)     F (133211@1)  C (x32010@1) G (320003@1) ABreaking (x02220@1)the seedCHORUS

D (xx0232@1)      EmIt's (022000@1)coming again
        CGathering (x32010@1)the wind
        G (320003@1)  A (x02220@1)  
Returning to claim a harvest
D (xx0232@1)         Em (022000@1)           
I'm lifted where I stand
           COn (x32010@1)the never-ending land
         G (320003@1)   A (x02220@1) DI'm (xx0232@1)coming to a sense of home

Spoken verse 2
Asus2
Air an oidhche bha sluagh mor a-staigh agus bha

againn ri dhol suas gu taigh Neil airson tuilleadh
       Gsus2Sheidhrichean. (3x0233@1)Tha an teaghlach uile dhachaidh
               Asus2A-neisd. (x02200@1)A' suidhe air an staidhre a coimhead air an

Uinneag. A' gheallach, an Crogaire, Loch an Aonghais.
Gsus2
Fhad's a bha Ruairidh Sheumais a' gabhail na leabhraichean.

Tha gnothaichean caran mun aon rud.AWind (x02220@1)through the barley
AYour (x02220@1)early dream
 GA (320003@1)rising choir of birdsong
   DYour (xx0232@1)fields of summer green
AIt's (x02220@1)all passing over
AI've (x02220@1)no complaints
    GWe're (320003@1)just a row of unlit candles
DWaiting (xx0232@1)at the gate of saints
Am (x02210@1)        DI'm (xx0232@1)living on the borderline
AmBetween (x02210@1)the moment
     C (x32010@1)    DAnd (xx0232@1)the shining miles
G (320003@1)  D/F# (200232@1)     EmThe (022000@1)far stretching stones
Am (x02210@1)         F (133211@1) C (x32010@1)G (320003@1)AAll (x02220@1)the lines of the sown

D (xx0232@1)      EmIt's (022000@1)coming again
        CGathering (x32010@1)the wind
        G (320003@1)  A (x02220@1)  
Returning to claim a harvest
D (xx0232@1)         Em (022000@1)           
I'm lifted where I stand
           COn (x32010@1)the never-ending land
         G (320003@1)   A (x02220@1) DI'm (xx0232@1)coming to a sense of home

D (xx0232@1)          EmThe (022000@1)light of ancient shine
         COn (x32010@1)your ordinary lives
           G (320003@1)    AWe (x02220@1)joyed went to the fires of harvest
D (xx0232@1)       EmSo (022000@1)open up the land
       COpen (x32010@1)up the sand
      G (320003@1)   A (x02220@1) D (xx0232@1) DReturning (xx0232@1)again in ClachanOUTRO

D (xx0232@1)   G (320003@1)    Bm (x24432@1)   A (x02220@1)   DFalling (xx0232@1)Down, falling down again
    G (320003@1)    
Falling Down again.
Bm (x24432@1)   A (x02220@1)         DOh (xx0232@1)can't hold back the feeling

Play following chords to fade.

D, D, G, Bm, A

Enjoy!

Show more
sponsored links
sponsored links