sponsored links
Evil Ways - Santana 
  main riff (repeat) "This can't go ooonn" 
G|--------------------|-------------| 
D|--------------------|-------------| 
A|---3-3----332h3p1|555555555-| 
E|3-3---33-3---------|------------|
Show more
sponsored links
sponsored links