• Song:

  Kalinga Tale

 • Artist:

  The Living Anitos

sponsored links
INTRO: C#m ? A ? E ?F#m ? A ? B ? C#m 

C#m            F#m
Umayawak layad ko sin California
B         E    Ab
Man-kiwa-al manpijot si apol un kanan ja
C#m          F#m
Sin tungnin linafi sikan nan nomnom ko
B         E    Ab      C#m
Tulayanak okyan iyak sika ikantaan sin tangatang.

Chorus:
C#m   A    E         B ?C#m
Lagunnawa mangulinak ta siyan nantulagan ta
     A      E      Ab       C#m
Sikan fiyag ya layad ko si kabunyan nan takulong ko.
C#m    A    E        B ? C#m
Lagunnawa umali ka umoyon ta California
A      E  Ab         C#m - INTRO
Taynan ta nan Kalinga un amod pay gulo na.

(follow 1st stza chords)
Manpiya okyan ili tan matagoan
Aji ak umajayo kanayun tan juwa
Uray manrigat fiyag kanayun un ragsak
Ta ma-id kafosor ta awad kapya kan talna
Sina Kalinga.

Chorus:
Lagunnawa mangulinak ta skan naikariyak
Sikan fiyag ya layad ko si Kabunyan manigammo.
Lagunnawa umali ka ummoyon ta California
Laksigon ta Kalinga palalon tribal war na.

Adlib:
A ? B ?C#m ? B ? A ? B ? E
E ? F#m ?B ?E ? Ab ?A 
Abm ? F#m?
F#m - Abm - A - B ?C#m

Chorus:
Lagunnawa mangulinak ummayu ak kansika
Ummayu ak kan kalinga sin tajok ya gansa na
Lagunnawa umali ak manfa-arak mankain ka
Manfarun kultura ta ipangat nun Cordillera.

A ? B ?C#m ? B ? A ? B ? E
Show more
sponsored links
sponsored links