sponsored links
+---------------------------------------------------+
| Wise Guys - Rollbrett               |
+---------------------------------------------------+

  G (320003@1)         CD? (x32010@1)kleine decke Dieter s?t zo singem Pap:
D (xx0232@1)            G"Pap (320003@1)ich muss e Rollbrett han.
G (320003@1)          CWeil (x32010@1)mer mit dem Dinge schneller,
   D (xx0232@1)            GVill (320003@1)schneller als op Rollschoh fahre kann."


Em (022000@1)       Am"Nix", (x02210@1)s?t do d'r Pap
  C (x32010@1)              D"Do (xx0232@1)h?s doch schon e Kettcar un Carrerabahn."
  G (320003@1)       CDe (x32010@1)Mam, die jrad am b?jele wor
D (xx0232@1)          C (x32010@1)    GMeint: (320003@1)"Dat fange mer janit eets an."
D (xx0232@1)          C (x32010@1)    GMeint: (320003@1)"Dat fange mer janit eets an"


  G (320003@1)         CD? (x32010@1)kleine decke Dieter wor am n?chste Dach
  D (xx0232@1)            GBei (320003@1)singem Pap im Hobbykeller drin.
  G (320003@1)            CUn (x32010@1)bovven en d'r K?sch fr?ch Claudia de mam:
D (xx0232@1)               C"Mam, (x32010@1)h?st du ming Rollschoh nit jesin?"


 Em (022000@1)      Am"N?", (x02210@1)s?t do de Mam,
 C (x32010@1)              D"Sach (xx0232@1)mer leever wo dat kleine B?jelbrett lit"
  G (320003@1)      CDo (x32010@1)r?f d'r Dieter vun d'r Stro?e rop:
   D (xx0232@1)      C (x32010@1)     G"Ich (320003@1)han jet Neues, Claudia fahr met!" ((Claudia fahr met!))
   D (xx0232@1)      C (x32010@1)     G"Ich (320003@1)han jet Neues, Claudia fahr met!"


G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           C (x32010@1)       GKomm (320003@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           C (x32010@1)       GKomm (320003@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


  G (320003@1)          CDe (x32010@1)Mam kom volljepack vum Supermark heim,
  D (xx0232@1)            GDo (320003@1)schoss dat Rollbrett ?m de Eck,
G (320003@1)          CMet (x32010@1)dem kleine Dieter un dem Claudia -
  D (xx0232@1)     C (x32010@1)      GDe (320003@1)Mam, die wod janz stief v?r Schreck!


Em (022000@1)       AmPaaf, (x02210@1)da floch se dann
  C (x32010@1)             DMet (xx0232@1)Eier, ?ppel, Kappes und dem janze Mess!
   G (320003@1)            C"Ihr (x32010@1)habt se wohl nit all, ich han de Nas jetzt voll!
  D (xx0232@1)      C (x32010@1)       GDat (320003@1)saren ich dem Pap, dann jit et Ress!"
  D (xx0232@1)      C (x32010@1)       GDat (320003@1)saren ich dem Pap, dann jit et Ress


G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           C (x32010@1)       GKomm (320003@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           C (x32010@1)       GKomm (320003@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G (320003@1)            C (x32010@1)         
Met uns'em Rollbrett j?cke mir die Stro?e raf
  D (xx0232@1)            GUn (320003@1)jare links un r?chs ?m de Eck.
              CUn (x32010@1)wenn de ens de Kurf nit kriss,
   D (xx0232@1)      C (x32010@1)  GDann (320003@1)lis de met d'r Nas em Dreck!


G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           C (x32010@1)       GKomm (320003@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           CKomm (x32010@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G (320003@1)           C (x32010@1)       GKomm (320003@1)loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!

+---------------------------------------------------+
| Thanks for playing :)               |
+---------------------------------------------------+

Show more
sponsored links
sponsored links