sponsored links
+---------------------------------------------------+
| Wise Guys - Rollbrett               |
+---------------------------------------------------+

  G          C
D? kleine decke Dieter s?t zo singem Pap:
D             G
"Pap ich muss e Rollbrett han.
G           C
Weil mer mit dem Dinge schneller,
   D             G
Vill schneller als op Rollschoh fahre kann."


Em        Am
"Nix", s?t do d'r Pap
  C               D
"Do h?s doch schon e Kettcar un Carrerabahn."
  G        C
De Mam, die jrad am b?jele wor
D           C     G
Meint: "Dat fange mer janit eets an."
D           C     G
Meint: "Dat fange mer janit eets an"


  G          C
D? kleine decke Dieter wor am n?chste Dach
  D             G
Bei singem Pap im Hobbykeller drin.
  G             C
Un bovven en d'r K?sch fr?ch Claudia de mam:
D                G
"Mam, h?st du ming Rollschoh nit jesin?"


 Em       Am
"N?", s?t do de Mam,
 C               D
"Sach mer leever wo dat kleine B?jelbrett lit"
  G       C
Do r?f d'r Dieter vun d'r Stro?e rop:
   D       C      G
"Ich han jet Neues, Claudia fahr met!" ((Claudia fahr met!))
   D       C      G
"Ich han jet Neues, Claudia fahr met!"


G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C        G
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C        G
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


  G           C
De Mam kom volljepack vum Supermark heim,
  D             G
Do schoss dat Rollbrett ?m de Eck,
G           C
Met dem kleine Dieter un dem Claudia -
  D      C       G
De Mam, die wod janz stief v?r Schreck!


Em        Am
Paaf, da floch se dann
  C              D
Met Eier, ?ppel, Kappes und dem janze Mess!
   G             C
"Ihr habt se wohl nit all, ich han de Nas jetzt voll!
  D       C        G
Dat saren ich dem Pap, dann jit et Ress!"
  D       C        G
Dat saren ich dem Pap, dann jit et Ress


G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C        G
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C        G
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G             C          
Met uns'em Rollbrett j?cke mir die Stro?e raf
  D             G
Un jare links un r?chs ?m de Eck.
              C
Un wenn de ens de Kurf nit kriss,
   D       C   G
Dann lis de met d'r Nas em Dreck!


G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C        G
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!


G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre
G            C        G
Komm loss jon, loss mer Rollbrett fahre jon!

+---------------------------------------------------+
| Thanks for playing :)               |
+---------------------------------------------------+
Show more
sponsored links
sponsored links