• Song:

    Shir Lama'alot

  • Artist:

    Yosef Karduner

sponsored links
(intro) Em  Bm C Em Am Em D

Em  Bm C Em Am Em D
Shir lamaalot essa enai el heharim meayim iavo ezri
Em Bm C Em
Ezri meim Hashem osse shamayim va?rets
Am Em D Em
Al yiten lamot ragl?cha, al ianum shomr?cha
G D Am Em
Hine lo ianum velo yishan shomer Yisrael
Am Em
Hashem shomr?cha Hashem tsilech?,
D Em
Al iad iemin?cha
G D Am Em
Iomam hashemesh lo iak?ca veiar?ach balaila
Am Em D Em
Hashem yismorch? micol ra Yismor et nafshech?
Am Em D Em
Hashem yismor tsetech? uvo?cha meat? vead olam

Em  Bm C Em Am Em D
Shir lamaalot essa enai el heharim meayim iavo ezri
Em Bm C Em
Ezri meim Hashem osse shamayim va?rets
Am Em D Em
Al yiten lamot ragl?cha, al ianum shomr?cha
G D Am Em
Hine lo ianum velo yishan shomer Yisrael
Am Em
Hashem shomr?cha Hashem tsilech?,
D Em
Al iad iemin?cha
G D Am Em
Iomam hashemesh lo iak?ca veiar?ach balaila
Am Em D Em
Hashem yismorch? micol ra Yismor et nafshech?
Am Em D Em
Hashem yismor tsetech? uvo?cha meat? vead olam
Show more
sponsored links
sponsored links