• Song:

  Mah Naaseh

 • Artist:

  Hadag Nahash

sponsored links
Chorus:

Fm (133111@1)      D9#D#
Mah Na'aseh  Mah Na'aseh

C# (x43121@1)      G#She'ani (xx1114@1)tamid mastul kazeh

Verse:
   A# (x1333x@1)  B (x2444x@1)  C#Mevi (x43121@1)habaitah sakit...
   C# (x43121@1)  B (x2444x@1)  A#mipi (x1333x@1)nif'letet nim'letet ani nish'an al karit...

Lyrics:

Nifletat...
Chords begin with 'Habaitah' and 'nifletat'
Mah na'aseh, mah na'aseh
she'ani tamid mastul kazeh
an'lo rotzeh, an'lo rotzeh
lehagi'a lakatzeh
Mah na'aseh, mah na'aseh
shehador sheli akum kazeh
an'lo motze, an'lo motze
kvar me'uchar tzarich latzet mizeh

Mevi habaitah sakit
an'chat revachah anakit
mipi nif'letet nim'letet ani nish'an al karit
vemachin li bungilah havah nagilah
puff, shtaim, shalosh veha"sutul" mat'chilah
harosh sheli tzalui, haguf sheli rafui
hamo'ach sheli kalui, afui ani menuvan
shalom kor'im li Sha'anan ve'ani narkoman
anachnu ohavim otcha Sha'anan

Mul hapar'tzuf salsalah uvetochah aremah
im savlanut, bli Elohim et hakol lo nit'chanenah
achar kach nikanes nachador el hajanena
neshev nisha'en le'achor venit'panenah
retrospectiva
kamah samim ani ishanti bechayay oy ima
yesh latzemach hakatanchik hazeh s'gulot
ve'az mah im tzom'chot li al hasechel yavalot.

Mah na'aseh...

Perach acharon bakis, bayad bakbuk shel mayim
yesh li tochniyot, ani tzalul beinataim
baderech lemar chaver bakiosk otzer
ma'amis anis eshkoliyot verizlah
chad bayom k'mo sizzla balailah k'mo Bob Marley
rotzeh lehitmas'tel ki lachatz meyutar li
kesef sham batzad lo bishvil halotto
sakit shel matzav ru'ach zeh chovah zeh motto
harosh hit'ofef, lo stam kor'im lezeh kef
rotzeh lerachef k'mo F16 (shesh esre ef)
lo tzarich klum ani hayarok vehachum
k'shehachomer tov zeh dofek li et harosh boom
zivug mishamaim sam al sakit et hayadaim
balailah sam tipot, bayom sam mishkafaim
lo loke'ach lalev aval loke'ach lare'ot
bocher nose ta'un yoreh hineh hatotza'ot.

Mah na'aseh...

Ani hadag nachash ve'ein li shum chashash
lachen etmol halachti vekaniti bang chadash
hafuch shafuch ma'uch bapuch im buf baguf
hapeh yavesh choshesh tzarich lehit'oshesh
hop choderet paranoia oia
nich'neset lo muzmenet k'mo hasus miTroia
d'fikot badelet ulai shotrim?
La, zeh kamah chaverim satlanim
eizeh kelim hevi'u gam et Nina
bachurah k'tzat muzarah aval
wachad kuzina
keru'ach se'arah chislu t'akearah
kafchu et hadirah
vehalchu rak Nina nish'arah
shwing! yatz'ati mimatzav ham'tanah
bachurah shavah pitzutz, lo chatunah
az ratziti lehar'shim otah
bejoint mehasratim
aval hachaverim hab'nei zonot sheli
gamru li t'asamim
tishme'i amarti ein harbeh breirah
ani yachol rak lehatzi'a lach shtiyah karah
hi amrah li: tiraga motek, shev benachat
etmol chazarti mehodu veyesh li tola batachat...

Mah na'aseh...
Show more
sponsored links
sponsored links