sponsored links
(Capo 3th fret)

       A5 B5 A7M(5th fr) B5
The water is wide
        A5  B5 A7M(5th fr) B5
And I can not cross over
    A5 B5  A7M(5th fr) E5
Nor do I      have wings   to fly
      A5 B5 A7M(5th fr) B5
Build me a boat
         A5 B5 A7M(5th fr) B5
That could carry two
        A5 B5 A7M(5th fr) F(addG )
And both shall row
     A5   B5 A7M(5th fr) B5
My love and I
      A5 B5 A7M(5th fr) B5
There is a ship
         A5 B5 A7M(5th fr) B5
And she sails the seas
        A5 B5 A7M(5th fr) B5
She's burdened deep
      E5
As deep can be
      A5 B5 A7M(5th fr) B5
But not as deep
        A5 B5 A7M(5th fr) B5
As the love I'm in
        A5 B5 A7M(5th fr) B5
And I know not if
    A5 B5 A7M(5th fr) B5
I sink or swim
       A5 B5 A7M(5th fr) B5
But love is gentle
      A5 B5 A7M(5th fr) B5
And love is kind
     A5 B5 A7M(5th fr) B5
As to a jewel
         E5
When first it's new
        A5 B5 A7M(5th fr) B5
But love grows old
         A5 B5 A7M(5th fr) B5
And it fades with time
       A5 B5 A7M(5th fr) F(addG )
And it fades away
       A5 B5 E5
Like morning dew
      A5 B5 A7M(5th fr) B5
Build me a boat
         A5 B5 A7M(5th fr) B5
That could carry two
        A5 B5 A7M(5th fr) F(addG )
And both shall row
      A5 F(addG )
My love and I
      A5 F(addG )
My love and I
      A5
My love and I
Show more
sponsored links
sponsored links