• Song:

    Ronnyschism

  • Artist:

    Unsigned

sponsored links
G|--nthtyhtyhy0---0-0--3---7-7-7-7--5-3--|

hythtyhbty
btbtybtybtybtyb
jnnyt'
b
tr
btr
byt
bnnrtgnbyytnytntyntyntyytnytntyntntyntynty87768686867657567658678678--------------------------------------
ty---------------------------------
hbty
bty
bt
yb
tyb


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/10/05
Show more
sponsored links
sponsored links